Żądamy:

 

1. Pełni praw reprodukcyjnych:

– rzetelnej i opartej na najnowszej wiedzy naukowej edukacji seksualnej w szkołach, w postaci obowiązkowych zajęć objętych powszechnym programem nauczania,

– powszechnego dostępu do refundowanej, nowoczesnej antykoncepcji oraz sterylizacji,

– powszechnego dostępu do legalnej, bezpiecznej i refundowanej aborcji,

– rządowego dofinansowania in vitro,

– powszechnego i refundowanego dostępu do badań prenatalnych najnowszej generacji,

– stosowania standardów opieki okołoporodowej ustalonych w 2012 r. i 2015 r.,

– możliwości korzystania z leczenia ginekologicznego przez osoby od 15. roku życia bez konieczności obecności opiekunów prawnych,

– dostępnej i bezpłatnej opieki ginekologicznej dla kobiet z niepełnosprawnościami.

 

2. Świeckiego państwa:

– wyeliminowania wpływu Kościoła katolickiego na funkcjonowanie struktur państwowych,

– wypowiedzenia lub renegocjacji konkordatu, w celu zniesienia uprzywilejowanej pozycji Kościoła katolickiego w Polsce,

– wyeliminowania symboliki i obrzędów religijnych z instytucji publicznych i ceremoniału państwowego,

– usunięcia nauki religii z powszechnego systemu edukacji,

– edukacji powszechnej opartej o najnowszą wiedzę naukową i uniwersalne zasady etyczne,

– bezwzględnego zniesienia tzw. klauzuli sumienia,

– skutecznej walki z pedofilią w Kościele katolickim, bezwzględnego karania sprawców i osób ukrywających przestępstwa pedofilii,

– likwidacji art. 196 Kodeksu karnego dotyczącego obrazy tzw. uczuć religijnych.

 

3. Realnej walki z przemocą:

– bezwzględnego i skutecznego ścigania i karania sprawców przemocy domowej, sprawców przemocy seksualnej oraz sprawców przestępstw z nienawiści, szczególnie wobec płci, orientacji psychoseksualnej, wyznania i pochodzenia,

– bezwzględnej i skutecznej ochrony ofiar oraz izolowania sprawców przemocy,

– bezwzględnego karania za mowę nienawiści (także w internecie) oraz podejmowania działań profilaktycznych,

– prowadzenia szkoleń dla służb, tj. policji, prokuratury, biegłych, sędziów, służby zdrowia, opieki społecznej w zakresie postępowania ze sprawcami oraz z osobami, które padły ofiarą przemocy, celem zapobiegania wtórnej wiktymizacji,

– współpracy rządu i innych instytucji państwowych z organizacjami pozarządowymi realnie i skutecznie działającymi w tych obszarach,

– przejrzystego i kontrolowanego społecznie wykorzystywania środków z Funduszy Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

 

4. Wyrównywania szans ekonomicznych:

– równości płac bez względu na płeć i pochodzenie,

– podniesienia skuteczności ściągania alimentów i karania dłużników alimentacyjnych,

– realnego zabezpieczenia społecznego i finansowego godnego bytu osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin,

– podniesienia progu uprawniającego do skorzystania z Funduszu Alimentacyjnego do poziomu średniego wynagrodzenia,

– odprowadzania składek emerytalnych za okres opieki nad osobą zależną.

 

5. Sprawiedliwości społecznej:

– Polski będącej demokratycznym państwem prawa,

– respektowania praw człowieka i otoczenia szczególną opieką wykluczonych: osób LGBTQIA+, osób z niepełnosprawnościami, mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych, seniorów i seniorek oraz osób w trudnej sytuacji ekonomicznej,

– związków partnerskich dla par jedno- i dwupłciowych,

– równości małżeńskiej,

– realnej walki z faszyzacją życia publicznego, delegalizacji organizacji nawołujących do faszyzmu, nazizmu, rasizmu i ksenofobii oraz przeciwdziałania ich powstawaniu,

– wprowadzenia do programu nauczania rzetelnej edukacji antydyskryminacyjnej od najwcześniejszych etapów kształcenia,

– przeciwdziałania militaryzacji społeczeństwa,

– finansowania organizacji pozarządowych uniezależnionego od decyzji Ministerstwa Finansów i innych organów rządowych,

– Polski w Unii Europejskiej.

 

Social media